Žalioji Mažylio kelionė

Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ antrus metus iš eilės laimėjo visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų konkursą ir Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą projekto „Žalioji Mažylio kelionė po augalų karalystę“ įgyvendinimui.

Projekto tikslas: Vaikų ekologinio sąmoningumo ugdymas, pažįstant artimiausioje aplinkoje augančius augalus, darželio bendruomenės aplinkosauginių nuostatų formavimas efektyviai panaudojant žaliąsias lauko erdves, kitų įstaigų bendruomenių įtraukimas nuosekliai tobulinant gamtamokslinę kompetenciją.

VEIKLOS:

Projekto metu parengti metodiniai aprašymai augalų pažinimui ir aprašai vaikų veikloms darželio lauko žaliosiose erdvėse. Susipažinkite!


Birželio mėnesį kviečiame dalyvauti Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuotraukų parodoje „Ieškau Vilniuje Rasakilos“. Su nuostatais susipažinkite čia.Susipažinkite su 2021 m. vykdytu projektu „Žalioji Mažylio kelionė“

Projekto tikslas: formuoti vaikų ekologinį sąmoningumą, darželio bendruomenės aplinkosaugines nuostatas, skatinti palankų aplinkai gyvenimo būdą efektyviai panaudojant žaliąsias lauko erdves, siekti įtraukti kitų įstaigų bendruomenes nuosekliai tobulinti gamtamokslinę kompetenciją.

Projekto metu parengti metodiniai aprašai vaikų veikloms darželio lauko žaliosiose erdvėse. Susipažinkite!


VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ INICIATYVA 
„ŽALIOSIOS GAMTOS TAISYKLĖS“

Siekiant ugdyti vaikų meilę gamtai, draugiškumą ir jautrumą juos supančiai aplinkai, atsakomybę, formuoti darželio ir partnerių bendruomenių aplinkosaugines vertybines nuostatas organizuota iniciatyva „Žaliosios gamtos taisyklės“. Pedagogai kartu su vaikai rengė taisykles kaip rūpintis augalais, kaip puoselėti artimiausią juos supančią gamtą. 

Vilniaus lopšelis-darželis „Sveikuolis“ 


Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“

Taisyklės:

Žaliose erdvėse vaikai labai dažnai sutinka įvairiausių vabzdžių, vabaliukų, sraigių, voriukų ir pan. Kadangi mažieji supranta, jog maži padarėliai nesugeba susiorientuoti kur yra takeliai, o kur ne, ir užmynimas gali pasibaigti labai blogai, sugalvojo jiems pagelbėti – patys pagaminti vabaliukų saugojimo aikšteles pievoje. Tad taisyklė skamba taip:

„Jei tavo bėgiojimo pievoje pamatai gyvą padarėlį, reikia jį išsaugoti švelniai perkeliant ant išsaugojimo aikštelės“.


Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“


RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ AKCIJA „ŽALIOJI KELIONĖ PO GAMTĄ“

Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“.

Veiklos organizatoriai: Rasa Okulevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Jolita Andrijauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja. Metodinės veiklos pavadinimas: „Kelionė į vabalų pasaulį“

Metodinės veiklos tikslas  Skatinti vaikus sužinoti, domėtis, tyrinėti, žaisti- atrandant lauko erdvėje vabalus ir vabzdžius.  
Metodinės veiklos uždaviniai  Susipažins su pievoje gyvenančiais vabzdžiais, vabalais. Atpažins ir pavadins vabzdį, vabalą. Lavės vaikų atmintis,  smalsumas, mąstymas, pastabumas. Stebės, tyrinės vabzdžių ir vabalų  sandarą, gyvenimo būdą, elgseną. Bendraus ir bendradarbiaus su kitos grupės vaikais ir mokytojomis. Matys gamtos grožį, spalvas. Patirtus įspūdžius išreikš meninėje veikloje. Patirs atradimo džiaugsmą.  
Ugdymosi sritys ir vaikų pasiekimai  Aplinkos pažinimas. Atpažįsta gamtoje ir paveiksluose esančius vabalus, vabzdžius. Pastebi panašumus, skirtumus, juos įvardina. Samprotauja apie vabalų gyvenimo vietą, jų išvaizdą, Skaičiavimas ir matavimas. Susieja skaičių su atitinkamu jo simboliu, skaičiuoja, matuoja, lygina. Supranta sąvokas daugiau/mažiau. Lavėja vaikų mąstymas. Tyrinėjimas. Stebi, atranda, tyrinėja gamtoje atrastus vabalus, vabzdžius. Lygina juos, išskirdami pagrindinius vabzdžių, vabalų bruožus. Kalba apie tai susiedami skirtingus pastebėjimus. Sakytinės kalba. Klauso, klausinėja, pasakoja apie tai ką matė, girdėjo, patyrė. Seka savo sukurtas pasakas apie vabalus. Žaidžia garsais ir žodžiais pamėgdžiodami vabzdžius, vabalus. Įvardina jiems žinomus ir pažįstamus vabalus. Klausinėja ir pasakoja apie vabalų gyvenimą, patirtus įspūdžius draugams ir mokytojoms. Meninė raiška. Išryškina vaizduojamų vabalų ir vabzdžių būdingas spalvas, formas, detales. Klausydami muzikinių kūrinių, šokdami savo emocijas ir veikėjų nuotaikas perteikia vaizduodami vabalų, vabzdžių judesius. Kūrybiškumas. Pasitelkia savo vaizduotę, atradę gamtoje  akmenukus, naudojant įvairias dailės medžiagas kūrybiškai sukuria žaidimams skirtus vabalus, vabzdžius. Piešdami išgyvena kūrybinį džiaugsmą. Mokėjimas mokytis. Drąsiai imasi iniciatyvos išmokti žaisti žaidimą ,,Sudoku‘‘. Drąsiai, noriai atlieka matematinius veiksmus, spėja, bando skaičiuoti, lyginti, matuoti vabalus, vabzdžius. Santykiai su bendraamžiais. Kartu su kitais vaikais žaidžia bendrus žaidimus. Padedami suaugusiojo mokosi bendrauti, bendradarbiauti su kitos grupės vaikais. Stengiasi palaukti savo eilės. Suranda žaidimo partnerį, su juo tariasi, bendrauja, užsiima bendra veikla.
Trumpas metodinės veiklos aprašymas  Veikla vyko darželio lauko erdvėse. Dalyvavo  ,,Boružėlių‘‘ 3-4 m. ir ,,Šypsenėlių‘‘4-5 m. grupių vaikai. Kelionė į ,,Vabalų pasaulį‘‘ prasidėjo pristatant lauko erdvėje esantį edukacinį tentą ,,Vabzdžiai ir vabalai‘‘, naudojant palyginimui korteles su vabzdžių ir vabalų vaizdais. Mokytojos perdavė žinias vaikams panaudodamos žaislus ,,Bitę‘‘ ir ,,Boružę‘‘, įtraukiančias vaikus į pokalbį apie vabalus ir vabzdžius. Vaikai klausė, klausinėjo, diskutavo, pasakojo apie savo turimą patirtį draugams ir mokytojoms. Pokalbis tęsėsi aplankant vabzdžių namelį esantį darželio lauko erdvėje. Vaikai sužinojo ,kad vabzdžiai ir vabalai turi savo gyvenamąjį viešbutį. Kartu su mokytojomis vaikai ieškojo lauke esančių vabzdžių ir vabalų. Suradus juos tyrinėjo, aptarė jų gyvenamo vietą, išvaizdą. Atpažinus pavadino, lygino, surado jų panašumus, skirtumus, matavo dydžius. Su savo ir kitos  grupės vaikais ir mokytojomis aptarė, ,,Kas, kiek ir kokių vabalų surado?‘‘ Surastus vabalus stebėjo pro padidinimo stiklą. Kūrybinė ir meninė veikla prasidėjo ieškant darželio lauko erdvėje akmenukų, kuriuos nudažius, nuspalvinus vaikai pasigamino ,, Bites‘‘ ir ,,Boružes‘‘. Pažintinę kelionę toliau tęsėme  panaudodami pagamintas bites ir boružes žaidžiant žaidimus ,,Sudoku‘‘, ,,Suskaičiuok‘‘, ,,Palygink dydžius‘‘, ,,Nupiešk‘‘. ,,Šypsenėlių‘‘ grupės vaikai kūrė pasakas apie vabalus ir pasakojo istorijas jaunesnės grupės vaikams. Kiekvienos dienos veiklą baigdavome linksmomis dainelėmis ir šokiais apie vabzdžius ir vabalus. Savo patirtimi, gera emocija, pasakojimais vaikai dalindavosi  su savo šeima.

Vilniaus darželis – lopšelis „Sakalėlis“.

Veiklos organizatoriai: Rūta Jasaitienė, Regina Tunkulaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės. Metodinės veiklos pavadinimas: „Gėlių ir lapų struktūra bei įvairovė“.

Metodinės veiklos tikslas  Suformuoti pastabumą supančios augmenijos įvairovei.
Metodinės veiklos uždaviniai  Skatinti puoselėti gamtos grožį, suprantant, jog kiekvienas gyvas augalas yra unikalus. Naudojant patyriminę metodiką leisti vaikams patiems tyrinėti ir atpažinti augmenijos struktūras.
Ugdymosi sritys ir vaikų pasiekimai  Pažinimo kompetencija – vaikai plečia savo akiratį susipažįstant su augalų įvairove ir struktūromis. Komunikavimo kompetencijs – mokosi aiškiai reikšti savo pastebėjimus. Daro išvadas.
Trumpas metodinės veiklos aprašymas  Žaliojoje erdvėje supa vaikus labai daug augmenijos, kurios iš pirmo žvilgsnio nelabai atskiria. Vaikams skirtingi atrodo tik gėlių žiedai, bet ir jie ne visur pastebimi. Tad tikslingas augmenijos rinkimas kartu praplečia sąmoningumą ir supratimą, jog aplinkoje yra labai daug skirtingų augmenijos formų ir rūšių. Leidžiant jiems patiems susirinktus augalus nudažyti ir padaryti antspaudus, ugdom jų tvirtiesnius analizės pamatus. Vaikai aiškiai gali pamatyti kaip tiksliai kiekvienas augalas skiriasi savo struktūra. Taip tampa lengviau jiems išdėstyti kaip tiksliai augmenija skiriasi, kokia jų sandara. Patirtys, kurias vaikai išgyvena palieka didelį įspūdį ir žinios tokiu būdu įtvirtinamos labiau.

Šiaulių lopšelis darželis ,,Eglutė“.

Veiklos organizatoriai: Aldona Pateckaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Metodinės veiklos pavadinimas: „Pažinkime augalus savo kiemelyje“.

Metodinės veiklos tikslas  Skatinti domėjimąsi augalais artimiausioje aplinkoje.
Metodinės veiklos uždaviniai  Stengtis sužinoti auginamų augalų pavadinimus, jų panaudojimo galimybes, ugdytis atsakomybę už save ir  savo aplinką.
Ugdymosi sritys ir vaikų pasiekimai  Aplinkos pažinimas, estetinis suvokimas, kasdieninių įgūdžių ugdymas, sakytinė kalba.
Trumpas metodinės veiklos aprašymas  Pradėjus žydėti pievų ir darželio gėlėms, stebėjome, aiškinomės, kurios yra vaistinės ir suteikia gydomąsias savybes, o kurios tik puošia aplinką. Vaikai patys svarstė, ką jau žino, stengėsi pasakyti draugams. Žinias įtvirtinome panaudodami IKT.

Panevėžio lopšelis – darželis „Draugystė“.

Veiklos organizatoriai: Goda Lapinskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja. Metodinės veiklos pavadinimas: „Mindaugo Lietuva“.

Metodinės veiklos tikslasUgdytiniai įgys žinių apie karalių Mindaugą ir laisvai išreikš save kūrybiniame procese.
Metodinės veiklos uždaviniai  Pasirinkę priemones ugdytiniai laisvai kuria savo karūnas, aktyviai įsitraukia į pilies statybą ir dekoravimą. Vaikai taip pat geba sukurti vaidmeninius žaidimus, įsitraukti į karaliaus vaidmenis, draugiškai dirbti komandoje kartu su draugu.
Ugdymosi sritys ir vaikų pasiekimaiDekoruodami karūnas ir pilį ugdytiniai lavino savo meninę kompetenciją, dirbdami komandoje sustiprino bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, praturtino istorines žinias apie Karalių Mindaugą.
Trumpas metodinės veiklos aprašymasKo gero kiekvienas vaikas norėtų pabūti Karaliumi ir Karaliene. Iš savo pedagoginės praktikos pastebėjau, kad net klausantis pasakų vaikai žavisi pasakų herojais, o ypatingai Karaliais ir Karalienėmis, taigi švęsdami valstybinę liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo dieną, paminėjome šventę pasigamindami kone tikriausias karališkas karūnas. Smalsūs, žingeidūs ugdytiniai sužinojo, kad labai seniai Lietuvą, kurioje gyvename, Mindaugas apgynė nuo priešų. Norėdami sužinoti dar daugiau istorinių faktų vaikai ieškojo informacijos enciklopedijose, naudodamiesi SMART lenta žiūrėjo mokomuosius istorinius filmukus, sužinojo kokioje pilyje gyveno karalius Mindaugas ir aiškinosi iš ko gi ta pilis buvo pastatyta. Veiklų lauke metu iš kartoninių dėžių ugdytiniai pastatė savo karališką pilį, kurią dekoravo savo pasirinkta technika. Taip pat puošėmės savo pasigamintomis karūnomis bei surengėme gražiausios karūnos rinkimus.

Vilniaus lopšelis-darželis „Pabiručiai“.

Veiklos organizatoriai: Irena Kaziukoniene.

Pirma kelionė – „Viskas vaikams“ 

Antra kelionė – „Vanuo ir žemė“.  

Trečia kelionė – „Draugaujam-su draugais, vabalais, augalais“.

Ketvirta kelionė – „Taisyklės“.

Penkta kelionė – „Mes-aktyvūs“.

Šešta kelionė – „Stebime, tyrinėjame, konstruojame“.


Grigiškių lopšelis-darželis ,,Pelėdžiukas“

Veiklos organizatoriai: Ramunė Princeva, priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Metodinės veiklos pavadinimas: ,,Nuo sėklytės iki augalėlio“.

Metodinės veiklos tikslasStebėti pokyčius gamtoje, būti aktyviais gamtos tyrinėjimų dalyviais.
Metodinės veiklos uždaviniaiGrupės aplinkoje įkurti ,,Žaliąją palangę“.Pavasarį pasodinti sodinukus lauko teritorijoje ir įkurti ,,Linksmąsias lysves“.Stebėti ir prižiūrėti auginamus augalus.Rugpjūčio mėnesį nuimti derlių, jį ragauti ir aptarti.  
Ugdymosi sritys ir vaikų pasiekimai3. Pažinimo kompetencija 1. Ugdymo sritis: domėjimasis, smalsumas. Vaikų pasiekimai: paaiškina, kuo jiems ypatingas koks nors augalas. Pasakoja apie savo turimą (ar norimą turėti) augalą, kaip jais rūpinasi. Komentuoja, kaip jie atrodo, kur auga, kaip jis prižiūrimas.
4. Komunikavimo kompetencija 1. Ugdymo sritis: kalbos suvokimas ir kalbėjimas. Vaikų pasiekimai: nurodo, ko reikia, kad pasakojimas būtų rišlus, sklandus ir kuo geriau suprastas. Žino įvairių sąvokų, žodžių savo minčiai išsakyti, suvokia įvykių seką. Žino, kad, įvardydamas iškilusią problemą, gali sulaukti pagalbos; žino, kad, norint išspręsti problemas, reikia kalbėtis, aiškintis, tartis.
2. Sveikatos kompetencija 4. Ugdymo sritis: fizinė sveikata 2. Sveika mityba. Vaikų pasiekimai: Nurodo, kad maistas reikalingas augti ir būti sveikam. Pateikia kelis maisto produktus, kuriuos valgyti sveika, ir kelis, kurių vartojimą reikėtų riboti.
Trumpas metodinės veiklos aprašymasPavasarį pasėjome įvairias sėklas, įkūrėme ,,Žaliąją palangę“. Kasdien stebėjome, laistėme  sėklytes. Fiksavome, kada sėklytės išleido pirmuosius daigelius. Piešėme diagramas. Knygose ieškojome informacijos, lyginome turimus rezultatus. Skaičiavome, kiek svogūnai išleido laiškų. Su liniuote matavome, fiksavome užrašuose, kieno svogūnų laiškai yra ilgiausi, gausiausi. Stebėjome oro sąlygas. Kai oro sąlygos buvo palankios, savo sodinukus perkėlėme į lauko teritoriją. Įkūrėme ,,Linksmąsias lysves“. Augalus pažymėjome kortelėmis, vaikai užrašė augalų pavadinimus. Visą vasarą prižiūrėjome, stebėjome savo daržą. Laistėme, ravėjome, stebėjome ir fiksavome, kaip auga mūsų augalai. Rugpjūčio mėnesį ragavome savo užaugintas daržoves. Aptarėme pasiektus rezultatus.  

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NUOTRAUKŲ PARODOS „ŽVALGAUSI PO VILNIŲ“

Loader Palaukite…
EAD Logo Dokumentas neatsidaro?

Reload Paleisti iš naujo
| Open Atidaryti naujame lange
🌐 LT»ENG
Skip to content