Vaiko gerovės komisija

Lopšelyje – darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, pritaikyti programas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir kt.

VGK komisijos sudėtis: 

 • Pirmininkas:
  • Violeta Ivickienė,  logopedė.
 • Sekretorė:
  • Margarita Snežko, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
 • Nariai:
  • Leona Livanovič, dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
  • Vitalija Venskuvienė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą,
  • Rūta Salytė, psichologė,
  • Goda Stonkuvienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai vyksta esant poreikiui

VGK veiklos planas 2020-2021 m. m.

Įsakymas  ,,Dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje patvirtinimo“

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

🌐 LT»ENG
Skip to content