Vaiko gerovės komisija

Lopšelyje – darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, pritaikyti programas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir kt.

VGK komisijos sudėtis: 

 • Pirmininkas:
  • Goda Stonkuvienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Sekretorė:
  • Aušra Leščiuvienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
 • Nariai:
  • Rita Noreikienė, meninio ugdymo pedagogė,
  • Vitalija Venskuvienė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą,
  • Rūta Salytė, psichologė,
  • Violeta Ivickienė,  logopedė,
  • Leona Livanovič, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai vyksta esant poreikiui

VGK veiklos planas 2021-2022 m. m.

Įsakymas  ,,Dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje patvirtinimo“

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo tvarka

🌐 LT»ENG
Skip to content