Pedagogų taryba

Nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija, pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje – darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Lidija Dikčienė, direktorė, pedagogų tarybos pirmininkė.

🌐 LT»ENG
Skip to content