Pedagogų taryba

Nuolat veikianti lopšelio-darželio „Mažylis“ savivaldos institucija pedagogų profesiniam ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

Pedagogų tarybą sudaro:

 • Pirmininkė – Goda Stonkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Sekretorė – Vitalija Laucevičienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Nariai: 

 • Rita Noreikienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Violeta Ivickienė, logopedė;
 • Rūta Salytė, psichologė;
 • Laimutė Šileikienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Jolanta Pūraitė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Gražina Dudoitienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Erika Gorlina, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Pedagogų tarybos kompetencija:

 • Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus; 
 • Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą;
 • Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą; 
 • Kartu su lopšelio-darželio logopedu, asmens sveikatos priežiūros specialistu ir kitais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
 • Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais) ir visuomene kryptis; 
 • Renka atstovus į Darželio tarybą;
 • Teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos kėlimo;
 • Pritaria lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklėms.
 • Sprendžia kitus su jos veikla susijusius klausimus.
🌐 LT»ENG
Skip to content