Privatumo politika

Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“
PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šioje Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ privatumo politikoje rasite informaciją apie
  pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus ir tvarką naudojantis
  Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ interneto svetaine www.mazylis.vilnius.lm.lt (toliau – Interneto
  svetainė).
 2. Naudodamiesi interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu
  pateikdami Vilniaus lopšeliui-darželiui „Mažylis“ informaciją apie save, tęsdami naršymą svetainėje
  Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų
  laikytis.
 3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
  Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
  laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas),
  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų taikomų
  teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

II. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIŲ TIKSLŲ SIEKIAME
JUOS TVARKYDAMI?

 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ gauna ir saugo informaciją, kurią pateikiate
  interneto svetainėje joje lankydamiesi: IP adresą, prisijungimo laiką, apsilankymus interneto
  svetainėje, informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę. Šiuos duomenis tvarkome siekdami rinkti,
  saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar interneto svetainės funkcijoms vykdyti (slapukų
  naudojimas);
 2. Asmeniniai duomenys, pateikti interneto svetainėje, bus naudojami tikslams,
  nurodytiems šioje privatumo politikoje.

III. SLAPUKAI

 1. Savo interneto puslapyje naudojame slapukus – tai nedidelės teksto rinkmenos, kurias
  svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant
  užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes
  galimybes naršyti.
 2. Visada galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija, kaip
  valdyti slapukus, pateikiama adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Galite ištrinti
  visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai
  nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias
  parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

IV. KOKIAIS PRINCIPAI VADOVAUJAMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ DUOMENIS?

 1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
  8.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi
  tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
  8.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  8.3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat
  atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas
  jų tvarkymą;
  8.4. asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
  8.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo
  principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
  8.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima
  nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
  8.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar
  organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo
  duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,
  sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  8.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą
  reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo
  reikalavimus.

V. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Jūs turite teisę:
  9.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  9.2. Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti
  neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  9.3. Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo
  veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
  9.4. Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė
  apriboti);
  9.5. Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  9.6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
  9.7. Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais
  sutikimai buvo pateikti;
  9.8. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Vilniaus lopšelį-darželį „Mažylis“ raštu,
  valstybine kalba elektroniniu paštu adresu rastine@mazylis.vilnius.lm.lt įteikiant prašymą
  asmeniškai arba paštu adresu A. Vivulskio g. 8A, LT-03221 Vilnius.
 3. Su savo prašymu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Prašymas įgyvendinti savo teises turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi būti
  nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti
  atsakymą.
 5. Savo teises galite įgyvendinti ir per savo atstovą. Tokiu atveju, Jūsų atstovas prašyme
  turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas
  pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, ir duomenis,
  reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo
  kopiją.
 6. Gavusi Jūsų prašymą, Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ ne vėliau kaip per vieną
  mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal
  gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, būsite informuoti apie
  tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta, ir apie galimybę pateikti
  skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 7. Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu
  atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės
  aktuose nurodytos aplinkybės.

VI. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ neparduoda jokių Jūsų asmens duomenų
  trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis
  perduoti įpareigoja teisės aktai.
 2. Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda
  administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Mes
  pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka
  Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.

VII. KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į
  trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta
  iš kitų svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių
  nuorodos pateikiamos Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ interneto svetainėje, yra taikomos šių
  svetainių privatumo politikos. Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ neprisiima atsakomybės pagal
  tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Mažylis“ turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus
  ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje.
 2. Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto
  svetainėje dienos.
 3. Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu
  adresu rastine@mazylis.vilnius.lm.lt arba paštu adresu A. Vivulskio g. 8A, LT-03221 Vilnius.

🌐 LT»ENG
Skip to content