Covid-19 informacija

 • NVSC informacija

  NVSC paaiškina, kaip skaičiuojama izoliacija kartu gyvenantiems tėvams ir vaikams

  Informaciją rasite šiuo adresu: https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-paaiskina-kaip-skaiciuojama-izoliacija-kartu-gyvenantiems-tevams-ir-vaikams


 • Aktuali covid-19 informacija
  1. 2021 m. kovo 20 dienos Nr. V-598 Įsigalioja 2021-03-23

  DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2fa2a3f28b4e11eb998483d0ae31615c

  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

  1. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip

  „4.2. neatliekami asmenims:

  4.2.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;

  4.2.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;

  4.2.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą;“.

  2.  Pakeičiu 6.1.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

  „6.1.1.5. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, neformalųjį profesinį mokymą organizuojančių įstaigų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais, vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, dalyvaujantiems konsultacijose mokyklose, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams, dalyvaujantiems privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu;“.

  5.  Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

  „9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 6.1.1.4 – 6.1.1.17 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

  Akcentuojame, kad asmenims persirgusiems COVID-19 liga ar vakcinuotiems pagal pilną skiepijimo schemą, profilaktinių tyrimų nereikia atlikti 180 dienų nuo patvirtinto COVID-19 testo rezultato arba vakcinacijos pilna skiepijimo schema.

  Taip pat norime pasidalinti NVSC organizuotos konferencijos „Nauja COVID-19 realybė: kaip į mokyklas sugrįžti saugiai?“ pristatymų medžiaga ir vaizdo įrašu. 

  Juos rasite NVSC interneto svetainėje, adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-konsultacijoje-specialistai-primine-kaip-iveikti-mokyklu-bendruomenems-kylancius-issukius-medziaga.


 • Dėl ugdymo veiklos organizavimo karantino metu

  Vilniaus m. savivaldybės administracija primena, kad, pratęsus karantiną, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama laikantis visų reikiamų saugumo reikalavimų.

  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos nelankantiems ir nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams  iki vasario 28 dugdymo mokestis neskaičiuojamas.


 • Informuojame

  Informuojame, kad darželio 6-os  grupės pedagogei patvirtintas susirgimas COVID-19 liga, grupė izoliuota nuo sausio 18 iki sausio 31 d.

  Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių:

  • individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą su sergančiuoju;
  • artimą kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys individualiai informuoti ir izoliuojasi;
  • darželio patalpos dezinfekuotos ir gerai išvėdintos;
  • 6-os grupės vaikams ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu;
  • bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi jų nurodymai ir rekomendacijos.

  Įstaigą lankančių vaikų ugdymo procesas organizuojamas sklandžiai ir laikantis visų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų. Situacijai keičiantis, nedelsdami informuosime papildomai.

  Kilus klausimams, prašome skambinti į įstaigą tel. 852651047 arba 852651263.

  Saugokime save ir kitus! 


 • VESOC sprendimo pakeitimai

  Dalinamės su Jumis VESOC sprendimo pakeitimais (žr. žemiau).

  1. „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2020 m. gruodžio 30 d. Nr. V-3058/A1-1309 Įsigalioja 2021-01-01

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/28380fa04b5811eb8d9fe110e148c770

  1. „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 m. gruodžio 31  d. Nr. V-3087  Įsigalioja 2021-01-01

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5496104b7a11eb8d9fe110e148c770

  Taip pat norime pasidalinti naudingomis nuorodomis:


 • Karantino ribojimai

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai (2020-12-07 Nr. 1364, 2020-12-14 Nr. 1418 dėl sugriežtinto karantino priemonių nuo š.m. gruodžio 16 d. 00:00 val. iki 2021 m. sausio 31 d. 24:00 val.) 

  reglamentuoja, kad:

  • ikimokyklinis ugdymas įstaigose organizuojamas vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;
  • neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;
  • švietimo pagalba teikiama tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje arba teikiama nuotoliniu būdu;
  • švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu;
  • kūno kultūros ir meninio ugdymo pedagogai veiklą vykdo nuotoliniu būdu.

  Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis nebus skaičiuojamas.


 • NVSC paaiškina, kaip skaičiuojama izoliacija kartu gyvenantiems tėvams ir vaikams

  Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), reaguodamas į gaunamas užklausas, paaiškina, kaip skaičiuojamas izoliacijos terminas, taikomas koronavirusine infekcija (COVID-19) užsikrėtusius vaikus slaugantiems tėvams, ir tais atvejais, kai užsikrečia tėvai, o su jais kartu gyvena mažamečiai vaikai, negalintys būti atskirai nuo tėvų.

  Nuoroda į NVSC elektroninį puslapį: https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-paaiskina-kaip-skaiciuojama-izoliacija-kartu-gyvenantiems-tevams-ir-vaikams

  Saugokime save ir kitus!


 • Kaip taisyklingai dėvėti vienkartines medicinines ir daugkartinio naudojimo kaukes

 • Vilniaus mieste įvedamas karantinas 2020 m. spalio 26d.

  Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus mieste įvedamas karantinas. (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz  

  Pažymime, kad karantino metu užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis ir  priešmokyklinis ugdymas vyks įprastiniu būdu  laikantis visų saugumo priemonių.

  Vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

  Darželio tarybai nutarus karantino metu papildomas neformalusis ugdymas nebus vykdomas.


Informacija tėveliams apie korona virusą (.pdf)

🌐 LT»ENG
Skip to content