Darželio taryba
 
Vilniaus lopšelio - darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus įstaigos demokratiniam valdymui, padeda spręsti lopšeliui-darželiui svarbius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.
 
Tarybos sudėtis  (informacija pildoma)
Aušra Mastianica - mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Jūratė Reinienė - mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Orinta Lionaitė - mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Aušra Leščiuvienė - mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Aistė Burkė, Jolita Deninienė, Dovilė Aleksandravičienė - tėvų atstovai.
 
 
Metodinė grupė
 
Vilniaus lopšelio – darželio „Mažylis“ metodinė grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Metodinės grupės nariai yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.
 
Metodinės grupės funkcijos:
1. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų planų rengimo tvarkos, parenka ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą.
2. Dalijasi gerąja darbo patirtimi, aptaria pedagoginių klausimų sprendimo būdus ir darbo metodiką.
3. Aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su įstaigos veiklos tikslais.
 
 
Pedagogų taryba 
 
Nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija, pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Lidija Dikčienė, direktorė, pedagogų tarybos pirmininkė.

 

Vaiko gerovės komisija

Lopšelyje - darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, pritaikyti programas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir kt.

 

VGK komisijos sudėtis: 

Violeta Ivickienė, vyresnioji logopedė, pirmininkė.
Margarita Snežko,  mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, sekretorė.
Vitalija Venskuvienė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, narė.
Goda Stonkuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, narė.
Leona Livanovič, dietistė,  narė.
Rūta Salytė, psichologė, narė.
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai vyksta esant poreikiui.
 
 
 - VGK veiklos planas (informacija pildoma)
 
Rūta Salytė, psichologė, narė.
Jolanta Pūraitė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, narė.
Orinta Lionaitė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, narė.
 
 - Smurto ir patyčių prevencijos priemonių planas (informacija pildoma)
 
 
Krizių valdymo komanda
Lidija Dikčienė, komandos vadovas.
Rūta Salytė, narė, atsakinga už psichologinę pagalbą.
Goda Stonkuvienė, narė, atsakinga už komunikaciją.
Stanislava Antropik, narė, atsakinga už saugumo priemonių organizavimą.
Leona Livanovič, narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

Korupcijos prevencija

Duomenų apsauga

Teisinė informacija

Copyright (c) Vilniaus lopšelis - darželis "Mažylis", 2019.
Designed by themescreative.com
Darželio interneto tinklapyje yra naudojami slapukai (Cookies). Techniniai slapukai yra reikalingi interneto tinklalapio funkcionalumui bei statistikai.