Darželio taryba
 
Vilniaus lopšelio - darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus įstaigos demokratiniam valdymui, padeda spręsti lopšeliui-darželiui svarbius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.
 
Tarybos sudėtis
Erika Gorlina, ikimokyklinio ugdymo pedagogas, metodininkė, tarybos pirmininkė.
Jolanta Pūraitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, vyresnioji auklėtoja, tarybos sekretorė.
Rita Noreikienė, meninio ugdymo pedagogas, vyresnioji muzikos mokytoja, narė.
Aušra Leščiuvienė ,ikimokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja, narė.
Paulius Kavaliauskas, Skirmantė Kubiliūtė-Deniušienė, Aistė Burkė, Jolita Deninienė - tėvų atstovai.
 
 
Metodinė grupė
 
Vilniaus lopšelio – darželio „Mažylis“ metodinė grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Metodinės grupės nariai yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.
 
Metodinės grupės funkcijos:
1. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų planų rengimo tvarkos, parenka ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą.
2. Dalijasi gerąja darbo patirtimi, aptaria pedagoginių klausimų sprendimo būdus ir darbo metodiką.
3. Aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su įstaigos veiklos tikslais.
 
 
Pedagogų taryba 
 
Nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija, pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Lidija Dikčienė, direktorė, pedagogų tarybos pirmininkė.

 

Vaiko gerovės komisija

Lopšelyje - darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, pritaikyti programas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir kt.

 - Įsakymas  ,,Dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje patvirtinimo"

 
 
Komisijos sudėtis: 
Violeta Ivickienė, vyresnioji logopedė, pirmininkė.
Margarita Snežko,  auklėtoja , sekretorė.
Vitalija Venskuvienė, vyresnioji auklėtoja, narė.
Jolanta Pūraitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja, narė .
Goda Stonkuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, narė.
Leona Livanovič, dietistė,  narė.
Tomas Kelpša, psichologas, narys.
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai vyksta esant poreikiui.
 
Krizių valdymo komanda
Lidija Dikčienė, komandos vadovas.
Tomas Kelpša, narys, atsakingas už psichologinę pagalbą.
Goda Stonkuvienė, narė, atsakinga už komunikaciją.
Stanislava Antropik, narė, atsakinga už saugumo priemonių organizavimą.
Leona Livanovič, narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

Korupcijos prevencija

Duomenų apsauga

Teisinė informacija

Copyright (c) Vilniaus lopšelis - darželis "Mažylis", 2019.
Designed by themescreative.com
Darželio interneto tinklapyje yra naudojami slapukai (Cookies). Techniniai slapukai yra reikalingi interneto tinklalapio funkcionalumui bei statistikai.