Aktualu

 • NVSC informacija

  NVSC paaiškina, kaip skaičiuojama izoliacija kartu gyvenantiems tėvams ir vaikams

  Informaciją rasite šiuo adresu: https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-paaiskina-kaip-skaiciuojama-izoliacija-kartu-gyvenantiems-tevams-ir-vaikams


 • Aktuali covid-19 informacija
  1. 2021 m. kovo 20 dienos Nr. V-598 Įsigalioja 2021-03-23

  DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2fa2a3f28b4e11eb998483d0ae31615c

  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

  1. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip

  „4.2. neatliekami asmenims:

  4.2.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;

  4.2.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;

  4.2.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą;“.

  2.  Pakeičiu 6.1.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

  „6.1.1.5. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, neformalųjį profesinį mokymą organizuojančių įstaigų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais, vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, dalyvaujantiems konsultacijose mokyklose, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams, dalyvaujantiems privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu;“.

  5.  Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

  „9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 6.1.1.4 – 6.1.1.17 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

  Akcentuojame, kad asmenims persirgusiems COVID-19 liga ar vakcinuotiems pagal pilną skiepijimo schemą, profilaktinių tyrimų nereikia atlikti 180 dienų nuo patvirtinto COVID-19 testo rezultato arba vakcinacijos pilna skiepijimo schema.

  Taip pat norime pasidalinti NVSC organizuotos konferencijos „Nauja COVID-19 realybė: kaip į mokyklas sugrįžti saugiai?“ pristatymų medžiaga ir vaizdo įrašu. 

  Juos rasite NVSC interneto svetainėje, adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-konsultacijoje-specialistai-primine-kaip-iveikti-mokyklu-bendruomenems-kylancius-issukius-medziaga.


 • Dėl ugdymo veiklos organizavimo karantino metu

  Vilniaus m. savivaldybės administracija primena, kad, pratęsus karantiną, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama laikantis visų reikiamų saugumo reikalavimų.

  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos nelankantiems ir nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams  iki vasario 28 dugdymo mokestis neskaičiuojamas.


 • Kaip apsaugoti savo sveikatą šalčių atvejais

  Vaikų, lankančių ikimokyklines įstaigas, tėvai sprendžia savarankiškai dėl vaikų vedimo į ugdymo įstaigą esant žemai lauko temperatūrai.

  Higienos norma „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ numato, kad ikimokyklinėse ugdymo įstaigose vaikai žiemos metu vedami į lauką esant ne žemesnei kaip -12°C temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 m/s) arba ne žemesnei kaip -8°C temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 m/s).

  Siūlome susipažinti su gairėmis visuomenei „Kaip apsaugoti savo sveikatą šalčių atvejais”. https://www.essc.sam.lt/lt/naujienos/archive/saltis-ir-vejas-gali-pake-wspt.html


 • Dėl įstaigos darbo nuo gruodžio 9 d.

  Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaujantis 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“
  (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770 ), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla bus organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

  2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

   Dėl ugdymo namuose siūlome vadovautis ugdymo namuose gairėmis (pridedame).

  Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.

  Nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų (logopedo, psichologo) konsultacijos.

  Dėkojame už sklandų bendradarbiavimą ir saugokime vieni kitus!


🌐 LT»ENG
Skip to content